Τακτοποιηση Αυθαιρετων 2017-07-21T18:11:25+00:00

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Έχετε Κάποια Ιδέα και Θέλετε Τη Γνώμη Ενός Ειδικού;

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

 

Με το ΦΕΚ Α174/08.08.2013 δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» στον οποίο μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετα των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάστηκε πριν από τις 28.07.2013 ή η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης του αυθαίρετου ακινήτου σας στο νέο νόμο Ν4178/2013 καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης υπαγωγής του αυθαιρέτου σας κατά τις διατάξεις του Ν4014/2011 στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4178/2013.

Η υπαγωγή του αυθαίρετου ακινήτου σας στο Ν4178/2013 είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) και δεν μπορεί να εκδοθεί αν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο ακίνητο ή αν αυτό είναι εξ’ολοκλήρου αυθαίρετο.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσετε στη διαδικασία υπαγωγής του αυθαιρέτου σας στο νόμο 4178/13 στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια
 • αν έχετε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας
 • αν έχετε κατασκευάσει χώρους που δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας (αποθήκες, barbeque, κλειστούς χώρους στάθμευσης)
 • αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα ορόφου με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας και έχουν προκύψει αλλαγές στα εγκεκριμένα μηχανολογικά σχέδια της οικοδομικής άδειας

Δεν είναι απαραίτητη η ένταξη του ακινήτου σας στο νέο νόμο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν το ακίνητο σας υφίσταται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή
 • Έχει απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν720/1977 ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983 ή το Ν1512/1985 ή
 • Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν3399/2005 ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης του σύμφωνα με το Ν3775/2009 ή το Ν3843/2010 και για το χρονικό διάστημα που αυτοί προβλέπουν ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου όπως ορίζεται στο Ν4014/2011 (υπό τις προυποθέσεις του νέου νόμου Ν4178/2013).

Δεν είναι απαραίτητη η ένταξη του ακινήτου σας στο νέο νόμο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν το ακίνητο σας υφίσταται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή
 • Έχει απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν720/1977 ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983 ή το Ν1512/1985 ή
 • Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν3399/2005 ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης του σύμφωνα με το Ν3775/2009 ή το Ν3843/2010 και για το χρονικό διάστημα που αυτοί προβλέπουν ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου όπως ορίζεται στο Ν4014/2011 (υπό τις προυποθέσεις του νέου νόμου Ν4178/2013).

Δεν είναι απαραίτητη η ένταξη του ακινήτου σας στο νέο νόμο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν το ακίνητο σας υφίσταται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή
 • Έχει απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν720/1977 ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983 ή το Ν1512/1985 ή
 • Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν3399/2005 ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης του σύμφωνα με το Ν3775/2009 ή το Ν3843/2010 και για το χρονικό διάστημα που αυτοί προβλέπουν ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου όπως ορίζεται στο Ν4014/2011 (υπό τις προυποθέσεις του νέου νόμου Ν4178/2013).

Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων

Κατηγορία 1 – Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, υφιστάμενα προ του έτους 1975.

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια χρήση κατοικίας (εκτός από αλλαγή χρήσης ειδικών κτιρίων) οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού 500€ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Κατηγορία 2 – Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983.

Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια (εκτός από αλλαγή χρήσης ειδικών κτιρίων) οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Κατηγορία 3 – Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις

Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού 500€ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου οι παρακάτω παραβάσεις:

 1. Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
 2. Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.
 3. Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
 4. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειας τους έως 10%.
 5. Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως δύο (2) μέτρα.
 6. Κατασκευή πέργκολας (κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012)
 7. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.
 8. Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές καθώς και δεξαμενές νερού.
 9. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3.00 x 3.00 και ύψους έως 2.00 μ.
 10. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1.00 μ.
 11. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1.00 μ.
 12. Υπέρβαση νόμιμου ύψους καμινάδας έως 1.50 μ.
 13. Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους έως 2.50 μ.
 14. Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
 15. Αλλαγή θέσης του προβλεπόμενου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπόμενου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
 16. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2%.
 17. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού
 18. Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.

Κατηγορία 4

Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων κατά τις διατάξεις του νόμου μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια.

Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3843/2010.

Δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκκηπίου.

Κατηγορία 5 – Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 4.

Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της κατηγορίας αυτής αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4178/2013, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Δύναται επίσης να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό ορισμένες προϋποθέσεις

 • Αίτηση.

Υποβάλλεται είτε μία αίτηση για το σύνολο των αυθαιρεσιών είτε περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται.

 • Υπεύθυνη δήλωση αιτούντος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, τον αριθμό και το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας, εαν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία και δήλωση ότι δεν εμπίπτει στο άρθρο 2 του Ν.4178/2013.

 • Τελευταία δήλωση Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο.
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού.
 • Φωτογραφίες.
 • Σχέδια.
 • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες με τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 • Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας.

Σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας ή σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης αντίστοιχα.

 • Παράβολο

500€ για αυθαίρετη κατασκευή έως 50 τ.μ. ή για κύρια και μοναδική κατοικία έως 100 τ.μ.

1000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 50 τ.μ. και έως 100 τ.μ. ή για κύρια και μοναδική κατοικία έως 200 τ.μ.

2000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 100 τ.μ. και έως 1000 τ.μ.

4000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 1000 τ.μ. και έως 2000 τ.μ.

8000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 2000 τ.μ. και έως 5000 τ.μ.

10000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 5000 τ.μ.

 • Έντυπο υπολογισμού προστίμου

Ο χρόνος κατασκευής της αυθαιρεσίας ή της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση του το οποίο υποβάλλεται στο σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση μηχανικού.

Η κύρια και μοναδική κατοικία πρέπει να αποδεικνύεται από την φορολογική δήλωση η οποία και υποβάλλεται στο σύστημα.

 1. Συνεννόηση με τον πολίτη και συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 2. Καταγραφή των μεγεθών των αυθαίρετων κατασκευών με επιτόπου αυτοψία.
 3. Εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα σε κατάσταση επεξεργασίας, εισαγωγή παλαιών πληρωμών αν υπάρχουν και υπολογισμός των προστίμων.
 4. Συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη για την απόφαση υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 και το επιθυμητό σχήμα πληρωμών.
 5. Προώθηση της δήλωσης σε αρχική υποβολή.
 6. Πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ.
 7. Προώθηση σε υπαγωγή.
 8. Πληρωμή των ποσών στις ορισμένες προθεσμίες.
 9. Σύνταξη του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα σχέδια ή μελέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ακινήτου.
 10. Συμπλήρωση λοιπών στοιχείων (αμοιβές, τύπος απαιτούμενου δελτίου δομικής τρωτότητας, τεχνική έκθεση κλπ)
 11. Ολοκλήρωση της δήλωσης με προώθηση σε ολοκληρωμένη υπαγωγή.
 12. Έκδοση βεβαιώσεων αν απαιτούνται για τυχόν ταυτόχρονη μεταβίβαση του ακινήτου.

Κατά την αρχική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο νόμο δηλώνεται και ο τρόπος πληρωμής του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Ημερομηνία υπαγωγής του αυθαιρέτου στο Ν. 4178/2013 θεωρείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.

Σε περίπτωση υπαγωγής έως την 7/2/2014 μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω τρόποι εξόφλησης:

 1. εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως την 10/2/2014.
 2. εξόφληση του 30% του προστίμου (με έκπτωση 10%) έως την 10/2/2014. Οι υπόλοιπες δόσεις μπορούν να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
 3. 102 μηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 50€) με προθεσμία καταβολής των 6 πρώτων δόσεων έως την 10/2/2014.
 4. 17 εξαμηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 300€) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως την 10/2/2014.

Σε περίπτωση υπαγωγής από την 8/2/2014 έως την 7/8/2014 μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω τρόποι εξόφλησης:

 1. εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως την 8/8/2014.
 2. εξόφληση του 30% του προστίμου (με έκπτωση 10%) έως την 8/8/2014. Οι υπόλοιπες δόσεις μπορούν να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
 3. 84 μηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 50€) με προθεσμία καταβολής των 6 πρώτων δόσεων έως την 8/8/2014.
 4. 14 εξαμηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 300€) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως την 8/8/2014.

Σε περίπτωση υπαγωγής από την 8/8/2014 έως την 6/2/2015 μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω τρόποι εξόφλησης:

 1. εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως την 9/2/2015.
 2. εξόφληση του 30% του προστίμου (με έκπτωση 10%) έως την 9/2/2015. Οι υπόλοιπες δόσεις μπορούν να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
 3. 60 μηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 50€) με προθεσμία καταβολής των 6 πρώτων δόσεων έως την 9/2/2015.
 4. 10 εξαμηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 300€) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως την 9/2/2015.
 1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν το 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από τα ανωτέρω πρόσωπα με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 18.000€ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 24.000€ καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 3. Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 4. Τέκνα παλιννοστούντων καταβάλλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 5. Πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ για δευτερεύουσα κατοικία μικρότερη των 80 τ.μ. καταβάλλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 6. Τρίτεκνοι και μονογονεικές οικογένειες με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 25.000€ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000€ καταβάλλουν το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 7. Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 70% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Όλοι οι παραπάνω δικαιούχοι της μείωσης του ενιαίου ειδικού προστίμου πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 • Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/20011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 όπου απαιτείται. Από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μετά την καταβολή του ποσοστού ανταπόδοσης.
 • Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 προκειμένου να ολοκληρωθούν. Για την μεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του εξουσιοδοτημένου μηχανικού στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται αυτομάτως σε νέα δήλωση η οποία συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Μετά την πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης, η καταβολή του υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Κατά την μεταφορά στο Ν.4178/2013 στοιχείων δήλωσης με το Ν.4014/2011 που δεν έχει ολοκληρωθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4178/2013. Το πρόστιμο επαναϋπολογίζετε και συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά ως ακολούθως:

 1. Περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4014/2011, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών δεν μεταβάλλονται κατά τη μετάβαση τους στο Ν.4178/2013. Το πρόστιμο επαναϋπολογίζεται, συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και εάν το πρόστιμο προκύπτει μεγαλύτερο του προστίμου του Ν. 4014/2011 διατηρείται το παλιό μικρότερο πρόστιμο, ενώ εάν το νέο πρόστιμο προκύπετι μικρότερο του προστίμου του Ν.4014/2011 διατηρείται το νέο μικρότερο πρόστιμο.
 2. Περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4014/2011, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών μεταβάλλονται κατά τη μετάβαση τους στο Ν. 4178/2013. Το πρόστιμο επαναϋπολογίζεται, συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και εφαρμόζεται το νέο πρόστιμο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΕΡΓΑ

Aπό τη μελέτη ανακαίνισης ενός χώρου μια κατοικίας μέχρι τη μελέτη και κατασκευή μιας νέας οικοδομής είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας… 

Δείτε μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα μας.