Τακτοποιηση Αυθαιρετων 2019-01-29T13:18:37+00:00

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Έχετε Κάποια Ιδέα και Θέλετε Τη Γνώμη Ενός Ειδικού;

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Με το ΦΕΚ 167/A/03.11.2017 δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος Ν.4495/201«Έλεγγος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» στον οποίο μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετα των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάστηκε πριν από τις 28/07/2011 ή η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης του αυθαίρετου ακινήτου σας στο νέο νόμο Ν4495/2017 καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης υπαγωγής του αυθαιρέτου σας κατά τις διατάξεις του Ν4178/2013 στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4495/2017.

Η υπαγωγή του αυθαίρετου ακινήτου σας στο Ν 4495/17είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) και δεν μπορεί να εκδοθεί αν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο ακίνητο ή αν αυτό είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσετε στη διαδικασία υπαγωγής του αυθαιρέτου σας στο νόμο 4495/17 στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια
 • αν έχετε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας
 • αν έχετε κατασκευάσει χώρους που δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας (αποθήκες, barbeque, κλειστούς χώρους στάθμευσης)
 • αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα ορόφου με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας και έχουν προκύψει αλλαγές στα εγκεκριμένα μηχανολογικά σχέδια της οικοδομικής άδειας

Δεν είναι απαραίτητη η ένταξη του ακινήτου σας στο νέο νόμο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν το ακίνητο σας υφίσταται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή
 • Έχει απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν720/1977 ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983 ή το Ν1512/1985 ή
 • Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν1337/1983, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση ή
 • Έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το Ν3399/2005 ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης του σύμφωνα με το Ν3775/2009 ή το Ν3843/2010 και για το χρονικό διάστημα που αυτοί προβλέπουν ή
 • Έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου όπως ορίζεται στο Ν4178/2013 (υπό τις προϋποθέσεις του νέου νόμου Ν4495/2017).

Απαγορεύεται η υπαγωγή στον νόμο αυθαίρετων κατασκευών :

 • που έχουν περατωθεί μετά τις 28.07.2011 . Είναι η κομβική ημερομηνία ρύθμισης αυθαιρέτων που έχει επιλέξει το ΥΠΕΚΑ και η οποία ίσχυε με τον πρώτο νόμο ν.4014/11. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε αυθαίρετο θα πρέπει να αποδεικνύεται η ημερομηνία κατασκευής του με κάποιο δημόσιο έγγραφο ή αεροφωτογραφία.
 • που βρίσκονται :α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού. Π.χ. πάνω σε μία πλατεία.β) Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου.γ) Εντός παρόδιας στοάς.δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους.ε) Σε δημόσιο κτήμα.

  στ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.

  ζ) Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό.

  η) Στη ζώνη παραλίας.

  θ) Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α

  ι) Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.

  ια) Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού.

  ιβ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος.

  ιγ) Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη.

  ιδ) Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 του παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2000 (Α΄ 153).

  ιε) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης.

  ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής

  ιζ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.

  ιη) Σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας.

Οι αυθαίρετες κατασκευές προ 28.07.2011 χωρίζονται σε  5 κατηγορίες και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ως εξής:

Κατηγορία 1

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975. Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 09.06.1975, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μόνο με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Κατηγορία 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου με έκπτωση 85%.

Κατηγορία 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις:

• Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 20%.

• Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.

• Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

• Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.

• Κατασκευή πέργκολας έως 50τ.μ. .

• Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.

• Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.

• Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.

• Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.

• Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.

• Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.

• Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.

• Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.

• Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.

• Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5%.

• Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση 3046/304/30−1/3.2.1989 (Δ΄ 59).

• Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.

• Πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά για αποθήκευση σε επαγγελματικούς χώρους.

• Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές  βοηθητικής χρήσης έως 8,00τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50μ. στον ακάλυπτο χώρο.

Οι παραβάσεις αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

Κατηγορία 4

Περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης μετά τις 01.01.1983 εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου. Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και γίνεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1−4.

Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό  προϋποθέσεις.

 1. Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία.
 1. Έλεγχος κι αποτύπωση των αυθαιρεσιών της ιδιοκτησίας.
 1. Ενημέρωση του εργοδότη για το συνολικό πρόστιμο, το αναλογούν παράβολο, το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους και τις προθεσμίες εξόφλησης αυτών.
 1. Ενημέρωση του εργοδότη για την κατηγορία του Ν.4495/17, στην οποία εμπίπτει το ακίνητό του.
 1. Ενημέρωση του εργοδότη για τις μειώσεις προστίμων βάσει του Ν.4495/17, σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.
 1. Ενημέρωση του εργοδότη για τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες του χρόνου κατασκευής ή του χρόνου αλλαγής χρήσης, όπως αυτά απαιτούνται από τον Ν.4495/17.
 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων.
 1. Σύνταξη προσωρινών φύλλων καταγραφής αυθαιρεσιών.
 1. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης κι επισύναψη φωτογραφιών όλων των όψεων του ακινήτου – αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης αυτού.
 1. Σύνταξη της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης αν για το ακίνητο σύμφωνα με τον Ν.4495/17 δεν απαιτείται η υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας.
 1. Σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης, κατόψεων, τομών, διαγράμματος κάλυψης (όπου απαιτούνται).
 1. Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος (όπου απαιτείται).
 1. Σύνταξη βεβαίωσης μηχανικού ότι, οι αυθαιρεσίες της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας υφίστανται ίδιες σε όλους τους ορόφους του ακινήτου (όπου απαιτείται).
 1. Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για αυθαιρεσίες της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του Ν.4495/17 αν υφίστανται τέτοιες στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
 1. Οριστική υποβολή του φακέλου.
 2. Έκδοση βεβαιώσεων αν απαιτούνται για τυχόν ταυτόχρονη μεταβίβαση του ακινήτου.

Αρχικά πληρώνεται το παράβολο το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 250 ευρώ . Το ύψος του αρχικού παραβόλου εξαρτάται από το εμβαδόν του χώρου . Η ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου είναι και η ημερομηνία υπαγωγής στον νόμο και από αυτήν εξαρτάται και ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου.

Το υπόλοιπο του προστίμου μετά την πληρωμή του παραβόλου γίνεται με τρεις εναλλακτικούς τρόπους :

– 100 μηνιαίες δόσεις

– Εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο το πρόστιμο μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της πληρωμής του παραβόλου.

– Συνδυασμός εφάπαξ πληρωμής 30% και το υπόλοιπου σε δόσεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρωθεί το 30% του προστίμου μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της πληρωμής του παραβόλου.

Επίσης πέραν των παραπάνω παρέχονται οι εξής μειώσεις :

Εάν η υπαγωγή γίνει μέχρι 08.04.2018 παρέχεται επιπλέον έκπτωση 20%.

Εάν η υπαγωγή γίνει από 09.04.2018 έως 08.10.2018 παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%.

  1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν το 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από τα ανωτέρω πρόσωπα με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 18.000€ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 24.000€ καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  3. Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  4. Τέκνα παλιννοστούντων καταβάλλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  5. Πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ για δευτερεύουσα κατοικία μικρότερη των 80 τ.μ. καταβάλλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  6. Τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 25.000€ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000€ καταβάλλουν το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  7. Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  8. Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

  Για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς και για τα άτομα που δικαιούνται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται εφάπαξ είναι το ποσό των 50€, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και 150 τμ.

  Όλοι οι παραπάνω δικαιούχοι της μείωσης του ενιαίου ειδικού προστίμου πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/13 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/17, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17. Το χρονικό αυτό διάστημα, το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4178/13, προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον ν.4178/13.
 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.
 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/11, περαιωμένες και μη, δύναται να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η μεταφορά γίνεται αρχικά στον ν. 4178/13, με υποχρέωση μεταφοράς στον ν. 4495/17.
  Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (14-11-2017), δεν γίνονται πλέον δεκτές πληρωμές που πραγματοποιούνται με κωδικούς δηλώσεων του ν. 4014/11.
 • Αίτηση.

Υποβάλλεται είτε μία αίτηση για το σύνολο των αυθαιρεσιών είτε περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ιδιοκτήτης, ή ο ψιλός κύριος του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, όσοι έχουν λάβει  έγκριση εξαγοράς και τέλος, ο συνιδιοκτήτης.

 • Υπεύθυνη δήλωση αιτούντος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, τον αριθμό και το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας, εαν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία και δήλωση ότι δεν εμπίπτει στο άρθρο 2 του Ν.4178/2013.

 • Τελευταία δήλωση Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο.

Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαιρεσίες, καταθέτουν συμπληρωματικά  το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου.

 • Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού.
 • Φωτογραφίες.
 • Σχέδια.

Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας επισυνάπτονται αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος κάλυψης, της κάτοψης και της τομής.

Σε περίπτωση μη έκδοσης οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας επισυνάπτονται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, κάτοψη και τομή.

 • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 • Μελέτη στατικής επάρκειας.

Πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1,2 και 3 του άρθρου 96 του Ν. 4495/17 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):

-Εξολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή

-Αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4178/13 κατηγορίας ΔΕΔΟΤΑ: Υ

-Αυθαιρεσίες σε κτίρια κατηγορίας Σ2, Σ3, Σ4 κατά ΕΑΚ.

Δεν απαιτείται Μελέτη στατικής επάρκειας αλλά Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου στις παρακάτω περιπτώσεις:

-Μετατροπή ημιυπαίθριου  χώρου σε κλειστό

-Διαμερισμάτωση

-Πατάρια

-Σοφίτες

-Πρόβολοι

-Κατασκευές στο δώμα

-Υπόγειοι χώροι

-Αλλαγή χρήσης

-Κλείσιμο Pilotis

-Υπόγεια ξεμπαζωμένα

 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα
 • Παράβολο

250€ για αυθαίρετη κατασκευή έως 100 τ.μ.

500€ για κτίριο μεγαλύτερο από 100 τ.μ. έως 500 τ.μ.

1000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 500 τ.μ. και έως 2000 τ.μ.

4000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 2000 τ.μ. και έως 5000 τ.μ.

10000€ για κτίριο μεγαλύτερο από 5000 τ.μ.

 • Έντυπο υπολογισμού προστίμου

Ο χρόνος κατασκευής της αυθαιρεσίας ή της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση του το οποίο υποβάλλεται στο σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση μηχανικού.

Η κύρια και μοναδική κατοικία πρέπει να αποδεικνύεται από την φορολογική δήλωση η οποία και υποβάλλεται στο σύστημα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΕΡΓΑ

Aπό τη μελέτη ανακαίνισης ενός χώρου μια κατοικίας μέχρι τη μελέτη και κατασκευή μιας νέας οικοδομής είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας… 

Δείτε μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα μας.